தாயின் அன்பை விட உனக்கு வேறு அன்பு தேவைதானா தாயின் அன்பு தாகத்தை தீர்க்கும் ஊற்று தண்ணீர் அல்லவா. என்தாயவளின் நாமத்தை இவ்விடத்தில் பொறிப்பதற்கு நான் பெரிதும் பாக்கியமுடையவனாவேன் வாழவைத்த என் தாய்க்கு வாயார வாழ்த்து கூறுவேன் என்றும் என் அன்பு தாய் ரா.வள்ளியம்மாள் வாழ்க என் அன்பு அம்மா.

We Can End Poverty: Millennium Development Goals and Beyond 2015

http://www.youtube.com/v/Sj6q0Apd_cs?version=3&autohide=1&showinfo=1&attribution_tag=4HXcFT5Ys_3u75UTZ2PAHQ&autohide=1&autoplay=1&feature=share

No comments:

Post a Comment

Share |

Get Live Score