தாயின் அன்பை விட உனக்கு வேறு அன்பு தேவைதானா தாயின் அன்பு தாகத்தை தீர்க்கும் ஊற்று தண்ணீர் அல்லவா. என்தாயவளின் நாமத்தை இவ்விடத்தில் பொறிப்பதற்கு நான் பெரிதும் பாக்கியமுடையவனாவேன் வாழவைத்த என் தாய்க்கு வாயார வாழ்த்து கூறுவேன் என்றும் என் அன்பு தாய் ரா.வள்ளியம்மாள் வாழ்க என் அன்பு அம்மா.

பேய் வேட்டை

அமெரிககாவில் மான் வேட்டையாடக் காட்டுக்குச் சென்ற ஒருவர் தான் அடர்ந்த காட்டுக்குள் இந்த உருவத்தைக் கண்டு படம் பிடித்ததாகக் கூறி வேட்டை நிகழ்வுகள் சம்பந்தமான ஒரு இணையத்தளத்துக்கு இந்தப் படத்தை அனுப்பி வைத்துள்ளார்.இந்த நபர் தன்னை அடையாளம் காட்ட விரும்பவில்லை. இந்தப் படத்தை எடுத்தபோது தான் பெரும் அச்சமடைந்ததாகவும், தடுமாற்றத்தில் தனது கமரா கூட உடைந்துவிட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். கமரா உடைந்தபோதும் அதிலிருந்த மெமரி கார்ட்டுக்கு எதுவும் ஏற்படவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சுப்பர்மேன் போல் காட்சியளித்த இந்த உருவம் காட்டுக்குள் மறைந்துவிட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். இந்தக் காட்சியை இந்த இணையத்தளத்தில் பார்த்த பலரும் வெவ்வேறு கருத்துக்களைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

சுமார் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன் வெளியான ஒரு இணையத்தள விளையாட்டில் இந்த உருவம் காணப்படுவதாக ஒருவர் தெளிவாகக் கூறியுள்ளார்.

அறிவியல் பக்கமாக கொஞ்சம் திரும்புவோமா......!

1.   ,uj;jr; rptg;G mZf;fspd; tpl;lk; vt;tsT?
,uj;jr; rptg;gZf;fspd; tpl;lk; 7500 kpy;yp ikf;uhd;.

2.   Xh; Mik gj;J kPl;lh;  J}uj;ijf; flf;f vLj;Jf; nfhs;Sk; Neuk;  vt;tsT?
3Kjy; 5 epkplk; tiu.

3.   ek; clypy; vt;tsT ,uj;jk; cs;sJ?
6 ypl;lh; cs;sJ.

4.   kJ mUe;Jtjpdhy; ek; clypy; ve;j cWg;G ghjpg;gLfpwJ?
fy;yPuy;.

5.   fhrNehiaj; jLf;fg; gad;gLj;jg;gLk; kUe;J vJ?
B. C. G. jLg;G kUe;Jfs;.

6.   Nfhop Kl;ilapy; vd;d vd;d rj;Jf;fs; mlq;fpAs;sJ?
itl;lkpd;A    itl;lkpd;B   ,Uk;G> GNuhl’bd;> Gh];gu];.

7.  eha;f; fbNeha;f;F vd;d ngah;?
i`l;Nuh Nghbah.

8.   A IDSvd;w nrhy;ypd; tphpthf;fk; vd;d?
Acquired Immune Deficiency syndrome.

9.   ek; clypy;  cs;s tpah;itr;  Rug;gpfspd; vz;zpf;if vt;tsT?
,uz;L Kjy; %d;W kpy;ypad;fs; tiu cs;sd.

10.  xU gl;Lg; Gr;rpapypUe;J vt;tsT ePsk; gl;L fpilf;Fk;?
100 Kjy; 800 kPl;lh; tiu fpilf;Fk;.

11.  nfhRf;fSf;F  gw;fs; cz;lh?
nfhRf;fSf;F nkhj;jk; 47 gw;fs; cs;sd.

12.  kdpj clypy; cs;s nkhj;j vYk;Gfspd;  vz;zpf;if  vt;tsT?
206 vYk;Gfs;.

13.  mk;ik Neha;j; jLg;G kUe;ijf; fz;lwpe;jth; ahh;?
vl;th;l; n[d;dh;.

14.  ,d;Rypd; Fiwe;jhy; vd;d Neha; Vw;gLk;?
ePhpopT Neha; cz;lhFk;.

பேசும் பொற்சித்திரமே!!!!கன்னத்தோடு கன்னமிழைத்து
முத்தம் நூறு தந்துவிடு
கண்ணிமை வருடலில்
கவலையெல்லாம் தீர்த்துவிடு....


முந்தானை போர்வைக்குள்
முகம் போர்த்து
பூ விழி வருடலில்
என் மனம் சாய்த்து
என் உதிரம் சுவைத்து வளர்ந்த
பிள்ளைக்கனி அமுதே
பேசும் பொற்சித்திரமே...

உன் பிஞ்சு பால் சதையை
அள்ளியெடுத்து
கொஞ்சி மகிழ்கையில்
உளம் களித்திருப்பேன்
எதிர் வரும் இன்னல் யாவும்
எதிர்த்து நான் நிற்பேன்........


வினோத உலகமையா


வினோத நட்பு

..விலங்குகளின் வினோத நட்பு பற்றிய சில புகைப்படங்கள், இணையத்தில்

( கூகிள் 

) காணக் கிடைத்தன. அவற்றில் சில உங்கள் பார்வைக்கு.-- ஓ..... எத்துணை இனிமையானவை..., அன்பு நண்பனின் கரங்கள்.

-மேரி ஏங்கல் ஃப்ரைட்.
.நட்பு என்பது, ஒரே ஆன்மா.., இரு உடல்களில். _ அரிஸ்டாடில்
 நண்பனுடன் இருட்டில் நடப்பது, வெளிச்சத்தில் தனியே நடப்பதை

விடவும் இனிமையானது. - ஹெலன் ஹெல்லர்.

உங்கள் உறவுகளை நிர்ணயிப்பது விதியென்றாலும், உங்கள் நட்பை

நீங்கள் நிர்ணயம் செய்ய முடியும். _ஜக்யுஸ் டிலைட், பிரெஞ்சு கவி


உண்மையான சந்தோஷம் எத்தனை நண்பர்கள் என்பதில் இல்லை,

நண்பர்கள் யார் என்பதிலேயே....- சாமுவெல் ஜான்சன், பிரிட்டிஷ் 

எழுத்தாளர்.நண்பர்களை் அளவிட நினைத்தால், உன்னால் யாரையுமே நேசிக்க

முடியாது. _ மதர் தெரசா.நட்பு, நிதானமாக அமையலாம்; ஆனால் இறுக்கமானதாகவும்,

நிலையானதாகவும் அமைய வேண்டும்._ சாக்ரடீஸ்


என்னுடைய சந்தோஷத்தை என் நண்பனின் இழப்பில் கொண்டாட

முடியாது._ ஜார்ஜ் வாஷிங்டன்.
ஒரு உண்மையான நண்பன் 10,000 உறவினர்களுக்கு சமம்.
Share |

Get Live Score